$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biotalouden raaka-aineet ja materiaalivirrat hyötykäyttöön logistiikkaa tehostamalla

Uusilla logistisilla ratkaisuilla parannetaan biokiertotalouden kustannus- ja ympäristötehokkuutta sekä huoltovarmuutta. Uutta osaamista ja yhteispeliä tarvitaan logistiikkaketjun kaikkiin vaiheisiin: raaka-aineen hankintaan, varastoinnin aikaisen laadun hallintaan, hajautetun ja keskitetyn tuotannon yhdistämiseen sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Perinteisessä metsä- ja maataloudessa on uudenlaisia logistiikkahaasteita johtuen liiketoimintaympäristön muutoksista ja energian hinnannoususta. Lisäksi sivuvirtojen kasvava hyödyntäminen vaatii kokonaan uusien logististen ketjujen rakentamista.

Metsäteollisuuden toimituslogistiikan vastattava jatkuvasti uusiin haasteisiin

Haasteita metsäteollisuuden logistiikan tehokkuuden ja toimitusvarmuuden parantamiseen luovat useat eri tekijät, kuten kotimaisen ainespuun saatavuus ja sen vaihtelut, puunhankinnan kausittaisuus, heikentyvä tieinfra, avohakkuiden väheneminen ja jatkuvan kasvatuksen yleistyminen, uhka lisääntyviin laajoihin metsätuhoihin sekä tehtaiden hankinta-alueiden kasvaminen ja siten kuljetusmatkojen kasvu. Uusia mahdollisuuksia metsäteollisuuden toimituslogistiikkaan luovat yritysten yhteistyön lisääntyminen logistiikan ohjaamisessa, uudet teknologiset ratkaisut, datatalouden ja automatisaation tuomat mahdollisuudet kustannussäästöihin sekä käyttöenergiamuotojen siirtyminen vähäpäästöisempiin ratkaisuihin.

Maatalouden logistiikkaan tarvitaan tilojen välistä yhteistyötä

Maataloustuotantoon uusia haasteita tuo maatalouden rakennemuutos, tilakokojen kasvaminen ja välimatkojen kasvaminen tilan sisäisessä logistiikassa. Laajentavat tilat hankkivat lisäpeltoa usein vuokraamalla sitä viljelyn lopettaneilta pellonomistajilta, jolloin vuokralle tarjolla olevat viljeltävät peltolohkot ovat aikaisempien viljelykäytäntöjen vuoksi usein pieniä ja niitä joudutaan hankkimaan kaukaa. Avainasemassa logistiikan tehostamiseen ovat tilojen välinen yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt tilusrakenteessa sekä kuljetuskaluston käytön optimointi. Maatalouden logistiikkatutkimusta on kehitettävä yhdessä paikkatieto-osaamisen kanssa.

Tulevaisuuden biokiertotaloudessa tarve myös sivuvirtalogistiikalle

Tulevaisuudessa uudenlaiselle logistiikalle on tarve, kun lähdetään tavoittelemaan metsäbiomassojen kaskadikäyttöä, maataloudessa ravinteiden kierrätystä ja hiilen sidontaa peltomaahan, kosteikkokasvien viljelyä käytöstä poistuvilla turvetuotantoalueilla tai kalatalouden sivuvirtojen ja järvien hoitokalastuskalan hyödyntämistä. Sivuvirtalogistiikassa kustannukset ovat usein pienempien kuljetuserien takia vieläkin suurempi haaste kuin päävirtalogistiikassa. Uuden sivuvirtoihin perustuvan liiketoiminnan synnyttäminen voikin vaatia julkista tukea.

Ravinnekiertokorvauksesta tukea lannan biokaasuhyödyntämiseen

Yksi esimerkki sivuvirtojen hyödyntämisen tehostamisesta on valmisteilla oleva ravinnekiertokorvaus, joka edistää lannan ja vesistökasvillisuuden niittojätteen käyttöä biokaasulaitoksissa ja kannustaa valmistamaan biokaasuprosessissa syntyneestä mädätteestä kierrätyslannoitevalmisteita. Jalostuksella tavoitellaan lannoitevalmisteita, joiden kuljetus, varastointi ja levitys on helpompaa. Tukimallin on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alussa (https://mmm.fi/ravinteetkiertoon).

Biomassalogistiikassa itsessään on vielä paljon tehostettavaa. Monenlaista uutta osaamista ja yhteispeliä tarvitaan arvoketjun kaikissa vaiheissa. Keskeisessä roolissa on myös biomassojen paikallinen hyödyntäminen logistiikkakustannusten minimoimiseksi.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Kimmo Rasa kertoo lisää Ravinteiden kierrätyksestä ja kierrätyslannoitevalmisteista Kokkola Material Week -tapahtuman BioKokkola-päivässä 17.11. 2022 (https://materialweek.fi/).

Lisätietoa:

Winquist, E., Joutsjoki, V., Lokka, J., Lehtonen, E., Anttila, P., Ronkainen, A., Suokannas, A., Holmström, E., Lindblad, J., Routa, J., Brännström, H., Järvenpää, E., Saranpää, P., Väätäinen, K., Kankaanhuhta, V., Lötjönen, T., Niemeläinen, O., Saarni, K., Rahkonen, R., Setälä, J., Helin, J., Rikkonen, P. 2022. Biotalouden raaka-aineet ja materiaalivirrat hyötykäyttöön logistiikkaa tehostamalla: Synteesiraportti. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 83/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 83 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-520-0