$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

JTF-rahaston varat tulevat alueiden käyttöön keväällä 2023

Blogi nro 2/2023

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston eli JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita, joille ilmastoneutraaliuteen siirtyminen aiheuttaa vakavia sosioekonomisia haasteita. Keski-Pohjanmaalla JTF-rahoituksen määrä kuluvalla ohjelmakaudella on merkittävä – 20 milj. euroa. Rahoitusta haetaan Keski-Pohjanmaan liitolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. Hakijoina voivat olla esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Keski-Pohjanmaan liiton JTF-rahoitushaku käynnistyy heti kun EURA21- järjestelmä sallii haun avaamisen.

JTF-rahoituksen toimeenpanoa ohjaa Keski-Pohjanmaan siirtymäsuunnitelma. Suunnitelman tavoitteena on helpottaa siirtymän vaikutuksia rahoittamalla paikallisen talouden monipuolistamista ja nykyaikaistamista sekä lieventämällä kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen.

Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistetaan pääosin yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien yritysten synnyttämiseen, uudelleenkoulutukseen, investointeihin ja kasvavien alojen liiketoiminnan edistämiseen. JTF-tuella edistetään erityisesti Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopisteiksi valittujen toimialojen kehittymistä. Näillä aloilla tuetaan mikro- ja pk-yritysten kasvuedellytyksiä, kasvuhalukkuutta ja TKI-toiminnan hyödyntämistä.

TKI-toiminnalla uudistetaan aluetaloutta sekä luodaan edellytykset uusien yritysten ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Lisäksi tuetaan energiatuotannon muuttamista hiilineutraaliksi sekä kehitetään turpeelle korvaavia tuotteita ja uusia ratkaisuja. TKI-toiminnan tukemisessa korostuvat Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteet. Keski-Pohjanmaan osaamisen kärkiä ovat muun muassa kemianteollisuus (erityisesti akkukemia ja akkumateriaalit), biopohjaiset materiaalit, kiertotalous, uusien energiateknologioiden prosessit, puurakentaminen, digitalisaatio, hyvinvointitalous, koulutus, logistiikka, matkailu, kulttuuri sekä luova talous. Kaikissa näissä TKI-toiminnan painopisteissä on potentiaalia uusien teknologisten ja sosiaalisten innovaatioiden ja yritysten syntymiselle.

Turvesoiden jälkikäytön tukemisen tarkoituksena on auttaa maanomistajia minimoimaan entisten turvetuotantoalueiden päästöt ja löytämään kullekin alueelle sopiva jälkikäyttömuoto. Koska jokainen suonpohja on erityinen, niin yhtä ainoaa kaikille sopivaa ratkaisumallia ei ole olemassa. Eri vaihtoehtoja on punnittava niin taloudellisen kannattavuuden kuin ilmasto-, vesistö-, monimuotoisuus-, ja hiilitasevaikutusten osalta ja suunniteltava niiden pohjalta kohteelle paras vaihtoehto. Vaihtoehtoisia muotoja ovat esimerkiksi erilaiset ennallistamistoimet, metsittäminen, energiakasvien tuottaminen, kosteikkoviljely, ja hiiltä maaperään sitova viljely sekä kasvuturvetta korvaavan raaka-aineen kasvattaminen.

Ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen tuo mukanaan sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia Eurooppaan ja Keski-Pohjanmaalle. Onkin kaikkien tahojen vastuulla, että siirtymän negatiiviset vaikutukset minimoidaan ja positiiviset maksimoidaan. JTF-rahoitus on oiva työkalu tähän ja Keski-Pohjanmaan liitossa halutaan kannustaa potentiaalisia hakijoita hyödyntämään kaikki alueelle kohdistuva rahoitus, jotta vihreän siirtymän hyödyt näkyvät myös meidän maakunnassamme.

Teppo Rekilä, elinvoimajohtaja
Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja JTF-rahoitushausta löydät Keski-Pohjanmaa liiton sivuilta sekä rakennerahastot.fi -sivustolta.

Katso myös Teppo Rekilän alustus aiheesta Biolaakson Tietovartissa.