$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeen demonstraatiokohteiden esittely

Hiiliviisas suometsän hoito -hanke toteuttaa jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen hakkuudemonstraatioita Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Demonstraatiot ovat alueen suometsissä toteutettuja käytännön kohteita, joista on tuotettu digitaalinen tarinakartta-aineisto. Kohteisiin voi näin ollen tutustua joko maastossa tai internetissä.

Demonstraatiot sisältävät erilaisia suometsien hakkuutapoja puustoltaan, kasvupaikoiltaan ja olosuhteiltaan erilaisissa suometsissä. Käytetyillä ratkaisuilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä sekä kasvattamaan hiilensidontaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Demonstraatiot on toteutettu laajassa yhteistyössä metsäalan toimijoiden, yrittäjien, kuntien ja maanomistajien kanssa.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa kestävästi tuotetun raaka-aineen saanti suometsistä metsä- ja bioenergia-alan yrityksille sekä edistää suometsien kestävää käyttöä hankkeen toimialueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Hanketta toteuttavat yhdessä Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Keski-Pohjanmaan liitto yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Hankkeen toteutusaika on 2020-2022.

Linkki Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeen kotisivuille ja tarinakarttaan.

Demonstraatiokohteen poistettavia puita merkkaamassa pienessä vesisateessa Tatu Viitasaari (vasemmalla) ja Jaakko Liinamaa metsäkeskuksesta sekä Harri Lindeman Luonnonvarakeskuksesta. Kuva Jussi Laurila.