$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Pekka Myllymäen väitös: Ravinnerikkaita kierrätyslannoitteita teollisuuden sivutuotteista

Aika: 06.04.2020 klo 12.00–16.00, yhteyshenkilö professori Ulla Lassi (+358 40 0294 090)

Kokkolalainen Pekka Myllymäki väittelee tekniikan tohtoriksi maanantaina 6.4. klo 12 Kokkolan yliopistokeskuksessa. Oulun yliopiston soveltavan kemian alaan kuuluvan väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Ari Väisänen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Ulla Lassi.

Väitöstilaisuutta voi seurata verkon välityksellä osoitteessa https://oulu.zoom.us/j/692559343

Pekka Myllymäen pitkä urapolku alkoi ammattikoulusta ja jatkui iltalukiossa suoritetun ylioppilastutkinnon jälkeen kahteen insinööritutkintoon. Lisäksi hänellä on ammatillisten aineiden opettajatutkinto sekä kemistin tutkinto, jonka hän on suorittanut Oulun yliopistossa.

Myllymäki on myös ensimmäinen alueellisessa kemian ja kemiantekniikan korkea-asteen koulutusväylässä opiskellut henkilö, joka väittelee tohtoriksi. Pekka on työskennellyt pitkään paperi- ja kemianteollisuudessa eri tehtävissä Etelä-Suomessa sekä paperi- ja kemiantekniikan lehtorina Keski-Pohjanmaalla. Väitöstutkimuksensa hän teki Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikössä projektitutkijana.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin teollisuuden jätemateriaalien, kuten paperitehtaan kuitusavilietteen, voimalaitoksen lentotuhkan sekä kalkkikivilouhoksen hienojakoisen, dolomiittijakeen käyttöä saostuskemikaaleina ammoniumtypen ja fosfaatin samanaikaisessa poistossa ravinnepitoisista jätevesistä. Fosfori- ja typpiyhdisteet ovat pääravinteita, jotka aiheuttavat vesistöissä mm. levän muodostusta, happikatoa ja rehevöitymistä. Ravinteita pääsee vesistöön mm. maataloudesta, teollisuudesta, yhdyskuntajätevirroista sekä energiantuotannosta. Teollisuuden jätemateriaaleista suurin osa on aiemmin päätynyt kaatopaikoille, mutta muuttuneen Euroopan unionin (EU) kiertotalousstrategian ja jätelainsäädännön tavoitteena on ehkäistä jätteiden muodostumista, tehostaa jätemateriaalien kierrätystä sekä kannustaa hyödyntämään erilaisia teollisuuden sivuvirtoja ja jätemateriaaleja.

Väitöstutkimuksessa poistettiin samanaikaisesti ammoniumtyppeä ja fosfaattia saostamalla jätemateriaaleilla ensin synteettistä vettä kokeellisen vertailumateriaalin saamiseksi sekä lopuksi saostamalla todellisia jätevesiä, kuten biokaasulaitoksen jätevesiä ja maataloudesta peräsin olevaa lietettä. Samalla tutkittiin muodostuneiden saostumien koostumusta ja niiden soveltuvuutta kierrätyslannoitteiksi. Teollisuuden jätemateriaalit poistivat kohtalaisen tehokkaasti sekä ammoniumtyppeä että fosfaattia jätevesistä. Muodostuneet saostumat sisälsivät kierrätyslannoitteiksi tai lannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvia yhdisteitä, kuten monetiittia, hydroksyyliapatiittia sekä struviittia. Voimalaitoksen lentotuhka (maa-alkaliaktivoitu tuhka) ja dolomiitti toimivat sekä typen että fosforin poistossa ja paperitehtaan kalsinoitu kuitusaviliete toimi hyvin fosforin poistossa.

Yhdistämällä teollisuuden jätemateriaalivirtoja ravinnepitoisten jätevesien kanssa voidaan muodostaa hyödyllinen uusiotuote, joka on myös ympäristökuormitukseltaan vähäinen. Ravinteiden kierrätys on välttämätöntä sekä vesistöjen rehevöitymisen estämiseksi, että fosforivarantojen riittävyyden turvaamiseksi. Pekka Myllymäen väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet professori Ulla Lassi, dosentti Pekka Tynjälä ja tutkijatohtori Janne Pesonen.