$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kotieläintuotannon oppimisympäristö mallina kestäville toimintatavoille

Monipuolinen ja ajanmukainen luonnonvara-alan koulutus sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat tärkeitä edellytyksiä alueemme maatalouden kehittymiselle. Koulutuksen tulee pystyä vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin, erityisesti digitalisaation ja teknologisen kehityksen tuomiin uudistumishaasteisiin. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Luova Kampus 2020 -hankkeella luodaan avoin moderni oppimisympäristö Kannukseen.

Kehittämishankkeessa selvitetään ja suunnitellaan, millainen olisi tulevaisuuden maitotila. Rakennamme pihaton, joka on pedagogisesti toimiva, mahdollistaa kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä uusia teknologisia ratkaisuja. Investointihankkeessa rakennetaan Kannuksen toimipaikkaan uusi yhden lypsyrobotin pihatto sekä siihen liittyvät rehu- ja lantavarastot. Rakentaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana. Hankittavana on myös eläinklinikkalaitteita ja neljä simulaattoria eri osaamisaloille.Luova Kampus 2020 -hanketta rahoittaa EAKR, Euroopan aluekehitysrahasto. Rahoituksen on myöntänyt Keski-Pohjanmaan Liitto. Omarahoitusosuudesta vastaavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Oulun ammattikorkeakoulu ja Kannuksen kaupunki.

Osatoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja he keskittyvät oppimisympäristön digitaalisten ratkaisujen, datan keruun ja etäopetuksen ja eli ns. digisillan suunnitteluun. Oppimisympäristöä ja digisiltaa tullaan hyödyntämään ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden opinnoissa.

Lämmön talteenottoa ja kiertotaloutta

Lypsyrobotilla varustetussa pihatossa ei juuri lämmitystä tarvita, mutta lisälämmitystä käytetään toimisto- ja sosiaalitiloihin, pikkuvasikoille ja rehukeittiöihin. Sen sijaan lämpimän käyttöveden määrä on suuri ympäri vuoden, mm robotin ja maitotankin pesuun sekä eläinten juomavedeksi. Lämmön talteenotto on nykyään mahdollista monista eri lähteistä ja me olemme kiinnostuneita erityisesti maidosta ja lietelannasta.

Maidosta vapautuu lämpöä, kun se ohjataan putkistossa esijäähdytyksen kautta tilasäiliöön ja sen jäähdytinkoneistosta vapautuu lämpöä jäähdytyksen aikana. Robottilypsyssä lämmintä maitoa tuotetaan lähes jatkuvasti, jolloin lämpöä syntyy myös tasaisesti vuorokauden aikana.

Lietelämmön talteenotossa on kyse lämpöpumpputekniikan hyödyntämisestä. Pihaton lietekuiluihin asennetaan putket, joissa kiertävän nesteen avulla lietteen lämpö voidaan hyödyntää lämpöpumpulla. Käytännössä tekniikka on sama kuin maalämmön keruupiireissä. Lietteen jäähdyttäminen myös pienentää hajuhaittoja.

Viimeaikojen trendinä on ollut lehmien syväkuivikeparret ja kuivikkeena niissä käytetään lietteestä separoitua kuivajaetta. Separointi tuottaa näin hyvinvointia eläimille, mutta hyötyjä saadaan myös peltoviljelyssä, kun lannan ravinteiden hyväksikäyttö paranee. Biokaasun hyödyntäminen on tilatasolla vielä alkutekijöissään, mutta seuraamme asian kehittymistä alueellamme ja olemme avoimia yhteistyömahdollisuuksiin.


Uusiutuvaa energiaa auringosta

Kannuksen toimipaikkaan rakennettava pihatto tulee olemaan kaukolämmön piirissä, mutta tavoitteena on selvittää ja ottaa käyttöön sitä tukevia energiantuotantoratkaisuja. Yksi varteenotettava vaihtoehto parantamaan maatilojen energiaomavaraisuutta on aurinkosähkö.

Maatilat yleisesti voivat hyödyntää aurinkosähköä hyvin, sillä niissä yhdistyy verrattain korkea kulutus ja suuret vapaat kattopinnat paneelien asennuksia varten. Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa ensisijaisesti oman käytön mukaan ja aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää joko suoraan sähköksi tai edelleen nestettä kierrättämällä lämmönvaihtimen kautta ja hyödyntämällä lisälämmönlähteenä.

Maarit Kärki, KPEDU
Lasse Haverinen, OAMK

Lisätietoja:

www.kpedu.fi/luovakampus