$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kiertoon!-hanke testaa: biokaasusyötettä vanhalta turvetuotantoalueelta

Kaustisen seutukunnan Kiertoon! -hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja maaseudun elinkeinojen murrokseen ja tavoitteena on pitää alue elinvoimaisena. Hankkeen päämääränä on toteuttaa paikalliset erityispiirteet hyödyntävä, uusiutuvaan energiaan perustuva bioenergian ekosysteemi, ja demonstroida tätä käytännössä. Tämä paikallinen ekosysteemi hyödyntää hankealueella olevat merkittävät turkislantavarannot sekä hiljattain käytöstä poistuneet tai poistumassa olevat turvetuotantoalueet uusiutuvan energian tuotantoalueina.

Hankkeessa ollaan nyt testivaiheessa, jossa alueen biokaasulaitoksessa syntyvän mädätysjäännöksen lannoiteominaisuuksia on päästy kokeilemaan käytännössä entisen turvetuotantoalueen maapohjan kasvukunnon parantajana.
- Alkusyksystä tehtiin testikylvöt vanhalle turvetuotantoalueelle, joka on lannoitettu biokaasulaitoksemme mädätteellä. Keväällä viimeistään näemme, miten lannoite ylipäätään sopii tämänkaltaiseen biokaasun syötemassan viljelyyn. Oletus on, että turvemaa tarvitsee mädätteen lisäksi joukkoonsa myös kalkkia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto.

Hankkeessa on tehty kevään ja kesän aikana analysointivaiheessa oleva biokaasuselvitys, jossa kontaktoitiin 220 alueella toimivaa yritystä. Selvityksen perusteella biokaasun tarvitsemaa raaka-ainetta, esimerkiksi lantaa, on tarjolla alueella runsaasti.
- Tarjolla olevia biomassoja on kaikkiaan noin 330 000 tonnia, josta merkittävimmät kertymät löytyvät Kaustiselta, Vetelistä ja Toholammilta. Massat sijaitsevat maantieteellisesti suhteellisen pienellä alueella, jonka läpimitta on vain 70 kilometriä. Voidaankin siis puhua biomassakeskittymästä, sanoo Malvisto.

Syyskuussa hankkeen toimenpiteenä valmistui ympäristölupa- ja laitoshyväksyntäprosessin mallinnus ja sen pohjalta työstetään erillinen lupaopas.
- Biokaasulaitosten tuottamia lannoitevalmisteita kohtaan on alueella kova kiinnostus, ja tuottajilla on halua lähteä mukaan kehittämään biokaasutoimintaa. Lupaviidakko kuitenkin helposti lannistaa innokkaimmankin. Opas selkeyttää tarvittavien lupahakemusten tekoa ja auttaa yrittäjiä konkreettisesti, kertoo Malvisto.

Seuraavana toimenpiteenä hankkeessa selvitetään biokaasutuotannon liiketoiminnallinen kannattavuus. Kannattavuuteen vaikuttavat monet asiat, muun muassa tukipolitiikka investointien ja tulevan biokaasutuotannon suhteen, EU-direktiivit ja biokaasun sisällyttäminen liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin vuoden 2022 alusta.

Lue lisää Kiertoon!-hankkeesta:
kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kiertoon/

Kiertoon!-hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto kuvaa pilottialueelle, Kairinevan turvesuolle, alkusyksystä kylvettyä nurmea.
Kiertoon!-hankkeen projektipäällikkö Marko Malvisto kuvaa pilottialueelle, Kairinevan turvesuolle, alkusyksystä kylvettyä nurmea.