Tutkimus

Tutkimus

Sektoritutkimuslaitokset

Luonnonvarakeskus

Metsäntutkimuslaitos Metla, Kannus

 • metsäenergia
  • puubiomassan kasvatus
  • hankintalogistiikka
  • ominaisuudet energian ja biojalosteiden raaka-aineena
  • korjuun ympäristövaikutukset
 • suometsät
  • ravinnetalous
  • uudistaminen
 • maankäytön muutokset
  • suonpohjien ja peltojen metsitysmenetelmät
 • metsäsuunnittelumenetelmien kehittäminen
 • rannikkometsien puuntuotos

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Kannus

 • turkiseläinten hyvinvointi
 • eläinsuojien ympäristövaikutukset
 • turkiseläinten ravitsemus

Geologian tutkimuskeskus GTK, Kokkola

 • geoenergian tuotantokenttien mitoitus ja mallinnus
 • litiumklusteri-hanke
 • soiden turvevarat ja niiden käyttö
 • maankäyttö ja yhdyskuntarakentaminen
 • malmien ja mineraalien kartoitus
suomi