Tutkimus- ja oppimisympäristöt

Tutkimus- ja oppimisympäristöt

Keski-Pohjanmaalla on panostettu vahvasti tutkimusympäristöihin. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii Centria ammattikorkeakoulun kanssa yhteisissä tutkimuslaboratorioissa. Laboratorioita on kehitetty vahvasti vuosien varrella ja siellä on mm. pilot-mittakaavan kemian prosessien koetehdas. Akkukemikaalien tutkimusta varten perustettiin akkututkimuslaboratorio. Lisäksi alueelta löytyy Keski-Pohjanmaan teknologiakeskus Ketekin laboratoriot sekä Maint Partnersin yksityiset laboratoriot.

Kemian laboratoriot (yhteiset Centria ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus Chydenius)

Laboratoriot toimivat kemiantekniikan koulutusohjelman opetus-, tutkimus- ja kehitystyöhankkeiden toimintatiloina. Prosessitekniikan laboratorio soveltuu kemiantekniikkaan sekä prosessiautomaatioon liittyviä harjoitus- ja opinnäytetöiden sekä projektihankkeita toteuttamiseen. Kemian laboratoriot mahdollistavat kemiaan ja kemian analytiikan liittyvien töiden sekä hankkeiden toteuttamisen.

Myös automaatiotekniikan koulutusohjelma käyttää omissa projekteissaan tiloja prosessiautomaation ja -instrumentoinnin laite-, asennus- ja koekenttänä.

CHEMPLANT- kemian koetehdas ja laboratorioympäristö

Koetehtaan ytimenä toimii liuosreaktori, jonka ympärille sijoittuvat muut prosessilaitteet. Muita pääprosesseja ovat muun muassa kiinteän raaka-aineen käsittely, kaasunpuhdistus ja erilaiset kiintoaineen sekä liuoksen erotusprosessit. Prosessit toimivat suorana jatkumona edelliselle prosessille, mutta jokaista yksikköprosessia on mahdollista ajaa myös omana erillisenä prosessina. Laitteiston kokoonpanojärjestystä voidaan muunnella siten, että koetehdas soveltuu käytettäväksi useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Akkulaboratorio - Akkukemikaalien valmistus ja kierrätys

Kokkolassa sijaitseva akkukemikaalien tutkimuslaboratorio on julkisena laboratoriona ainoa laatuaan Suomessa. Vastaavantasoisia yksiköitä on muuallakin Euroopassa vain muutamia. Laboratorion erikoisuutena on litiumioniakkujen valmistusprosessissa välttämätön kuivatila. Huipputason tutkimusolosuhteiden toivotaan johtavan kansainvälisesti kilpailukykyiseen akkukemikaalien tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan Keski-Pohjanmaalla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa laboratorion tutkimustoiminnasta ja tarvittavien osaajien kouluttamisesta. Laboratorio on rakennettu Centria ammattikorkeakoulun tiloihin, missä se on helposti sekä ammattikorkeakoulun että vieressä sijaitsevan yliopistokeskuksen käytettävissä. Myös yritykset hyödyntävät laboratoriota.

Yliopistokeskuksen soveltavan kemian yksikössä on tutkittu akkukemikaaleja jo vuodesta 2007 alkaen pääasiassa Tekesin rahoituksella. Uusi laboratorio parantaa tutkimusedellytyksiä, sillä se mahdollistaa valmistettujen akkukemikaalien sähkökemiallisen testaamisen. Soveltavan kemian tutkimusryhmää johtaa professori Ulla Lassi, ja ryhmässä työskentelee sekä Oulun että Jyväskylän yliopiston palveluksessa olevia tutkijoita. Lisäksi soveltavan kemian yksikössä tutkitaan mm. metallikemikaalien talteenottoa ja kierrätystä.

  • teollisten sivutuotteiden hyödyntäminen
  • metallikatalyytit ((kaivos)vesien käsittelyssä)
  • Paristokemikaalit
  • Co, Mn, Zn kierrätys
  • katalyytit
  • jalometallit, Co kierrätys
  • rikasteet
  • uusien, ei vielä hyödynnettävien metallien talteenotto
  • tavoitteena materiaalitehokkuuden kasvattaminen

Ketekin tutkimuslaboratoriot ja -laitteet

Ketekillä on käytössään kokeelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan 14 eri käyttötarkoituksiin suunniteltua kemian ja materiaalitutkimuksen laboratoriota. Ajanmukaiset tutkimustilat on suunniteltu erityisesti yrityslähtöiseen t&k-toimintaan. Laboratorioiden sijoittelut kahteen kerrokseen eri käyttötarkoitusten mukaan, paineistusjärjestelyt (yli- ja alipaine) ja puhdastila (1000 hiukkasta / ft3) sekä protopaja antavat mahdollisuuden monenlaisten tehtävien suorittamiseen.

Ketek käyttää laboratoriotilojaan ja laitteitaan yrityksille suunnatuissa kokeellisissa t&k-projekteissa ja analyysi- ja testauspalvelutoiminnoissaan. Tutkimustoiminnan parissa työskentelee noin 20 ketekiläistä. Yrityksille suunnattujen palvelujen lisäksi laboratoriotiloja voidaan vuokrata eri toimijoiden omiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin. Tilojen lisäksi toimijat voivat käyttää Ketekin laitteita tukenaan osaava henkilökunta. Eri toimijoiden yhtäaikainen työskentely tutkimustiloissa on otettu huomioon sähköisen kulunvalvontajärjestelmän avulla.

Ketek ja VTT ovat allekirjoittaneet kesäkuussa 2012 yhteistyösopimuksen, jolla kehitetään alueen yritystoimintaa ja kilpailukykyä. Tämä tehdään rakentamalla yhteishankkeita, joissa hyödynnetään molempien osapuolten toisiaan täydentävää osaamista ja resursseja. Yhteistyöllä tuodaan Ketekin yritys- ja sidosryhmäverkostoon niitä VTT:n palveluja, jotka täydentävät Ketekin tarjontaa. Samalla markkinoidaan VTT:n palveluja alueella.

Luken Kannuksen toimipisteen laboratorio

Luken Kannuksen toimipisteen laboratorio on erikoistunut polttoaineanalytiikkaan. Polttoaineiden lämpöarvojen ja kloridipitoisuuksien lisäksi siellä tutkitaan mm. kiinteiden polttoaineiden palakokojakaumia ja pellettien mekaanista kestävyyttä. Lisäksi laboratoriossa tehdään ravinneanalytiikkaan ja mekaanisia maa-analyysejä.

suomi