Biolaakson RSS-syötteet

METSO-hankkeet ovat lisänneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista

Luonnonvarakeskus Luke -

Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat niistä tehdyn vaikuttavuusarvioinnin mukaan parantaneet edellytyksiä luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. Hankkeet ovat metsä- ja ympäristöalan toimijoiden mukaan tuottaneet käytännönläheistä tietoa sekä parantaneet osaamista ja yhteistyötä.

METSO-ohjelma tunnetaan erityisesti korvausta vastaan tehdyistä vapaaehtoisista metsiensuojelupäätöksistä, mutta se sisältää myös tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pysäyttää metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Ohjelma käynnistyi vuonna 2008 ja jatkuu vuoden 2025 loppuun.

Arvio ohjelman hanketoiminnan vaikuttavuudesta perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 99 metsä- ja ympäristöalan toimijaa. Arvioinnin kohteina oli yhteensä 48 vuosina 2009–2017 toiminutta tutkimus- ja kehittämishanketta, jotka koskivat muun muassa luonnonhoidon menetelmien kehittämistä, uhanalaisten metsälajien turvaamista ja paikallistason yhteistoimintaa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuottama tieto on ollut vastaajien mukaan tärkeää monimuotoisuuden turvaamisessa. Käytännönläheisen tiedon nähtiin esimerkiksi edistäneen yhteistyötä metsänomistajien ja metsä- ja ympäristöammattilaisten välillä, kehittäneen luonnonhoidon toteutusmenetelmiä sekä muuttaneen asenneilmapiiriä myönteisemmäksi monimuotoisuuden turvaamista kohtaan.

”METSO-hankkeissa näkökulman tuleekin olla käytännönläheinen ja mukana on hyvä olla mahdollisimman laaja kirjo alan toimijoita ja metsänomistajia. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tarvitaan useita lähestymistapoja ja kattava paletti keinoja, minkä takia tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat vastaisuudessakin tärkeä osa ohjelman toteutusta”, toteaa neuvotteleva virkamies Ville Schildt maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tuloksista hyötyä myös tulevaisuudessa

Haasteena on saada tutkimus- ja kehittämishankkeiden tulokset käyttöön myös hankkeiden toiminta-alueen ulkopuolella ja niiden päätyttyä. Parhaiten tässä onnistutaan, kun hankkeen sisältö ja tavoitteet pohjautuvat toimijoiden konkreettisiin tietotarpeisiin. Myös koulutuksella ja tehokkaalla viestinnällä voidaan lisätä uuden tiedon ja hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

”Esimerkiksi riistan elinmahdollisuuksia parantavan metsänhoidon hankkeista on muodostunut toisiaan tukevien hankkeiden jatkumo, jossa on sekä kehitetty käytännön menetelmiä että välitetty tietoa riistametsänhoidosta metsänomistajille”, kertoo tutkija Susanna Anttila Suomen ympäristökeskuksesta.

Hankkeiden vaikuttavuutta voitaisiin arvioinnin mukaan parantaa varmistamalla, että tuloksista syntyy pysyviä tuotteita, kuten ohjeita ja oppaita tai metsäluonnonhoidon maastomallikohteita. Hankkeissa tuotetun tiedon on oltava helposti saatavilla verkkosivuilla.

METSO-hanketoiminnan vaikuttavuusarvioinnin rahoitti maa- ja metsätalousministeriö ja sen toteuttivat Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hankkeita koskeva vaikuttavuusarviointi on osa koko METSO-ohjelman kattavaa väliarviointia, joka valmistuu myöhemmin syksyllä.

 

Vastaajien arvio METSO-hankkeiden tuottaman tiedon merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisen käytännön toteuttamiselle.

Linkki raporttiin:

METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus

METSO-hankkeet ovat käytännön monimuotoisuuskysymysten äärellä. Kuvassa Metsävara-Zonation-hankkeen retkeilyllä tutustutaan arvokkaiden metsäkohteiden paikkatietoaineistoon Lahdessa vuonna 2013. Kuva Kimmo Syrjänen/Suomen ympäristökeskus.

Artikkeli METSO-hankkeet ovat lisänneet metsä- ja ympäristöalan toimijoiden yhteistyötä ja osaamista julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Väitös: Energia kasvattaa mutta myös rasvoittaa sonneja

Luonnonvarakeskus Luke -

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan energiansaannin lisääminen on yksi keino lyhentää maitorotuisten sonnien kasvatusaikaa. Samalla ruhojen rasvoittuminen kuitenkin lisääntyy. Toisaalta sonnit sopeutuvat erilaisiin ruokintoihin ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin. Tämä tuo joustoa ruokintastrategioiden valintaan ja mahdollistaa paremmin rehujen saatavuuden ja hintojen huomioon ottamisen ruokinnassa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ulkopuolinen tutkija, MMM Katariina Manni selvitti väitöskirjatyössään energiansaannin vaikutusta maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin, erityisesti kasvuun, rehun hyväksikäyttöön, ruhon rasvoittumiseen ja lihan laatuun. Työssä etsittiin ruokintavaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa painavia mutta vähärasvaisia ruhoja heikentämättä lihan syöntilaatua. Tavoitteena oli tasainen, nopeutuva tai hidastuva kasvu hyvälaatuiseen nurmisäilörehuun ja ohraan perustuvilla ruokinnoilla.

Energiansaantia säädeltiin rajoittamalla väkirehun tai kokonaiskuiva-aineen syöntiä joko jaksoittain tai koko kasvatuskauden ajan. Kolmessa eri kokeessa tutkittiin ruokintojen vaikutusta sonnien tuotantotuloksiin ja ensimmäisessä kokeessa myös lihan laatuun.

– Energiansaannin lisääminen on yksi keino nopeuttaa maitorotuisten sonnien kasvua ja lyhentää kasvatusaikaa, mutta samalla ruhojen rasvoittuminen lisääntyy, Katariina Manni toteaa.

Energiansaannin rajoitus tai sen jaksottaminen ei vaikuttanut keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön. Koska ruokinnan rajoitus ei tuonut muitakaan lisähyötyjä, vapaa säilörehuruokinta täydennettynä väkirehulla osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa naudanlihaa, toteaa Manni. Erilaiset ruokintastrategiat eivät vaikuttaneet merkittävästi lihan laatuun.

– Tämä kertoo siitä, että käytäntöön soveltuvilla ruokinnoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa lihan laatuun, Manni sanoo.

– Tutkimus osoittaa, että sonnit sopeutuvat erilaisille ruokinnoille ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin, kun hyvälaatuista säilörehua on vapaasti saatavilla. Tämä tuo joustoa ruokintastrategioiden valintaan, mikä mahdollistaa rehujen saatavuuden ja hintojen huomioon ottamisen osana ruokinnan suunnittelua.  Tästä voi olla taloudellista hyötyä naudanlihantuotannolle.

MMM Katariina Manni esittää väitöskirjansa Restricted energy intake strategies for growing and finishing dairy bulls offered grass silage-based diets julkisesti tarkastettavaksi Helsingin yliopistossa perjantaina 28.9.2018 klo 12.00 (Helsingin yliopisto, C-rakennus, Sali K110, Latokartanonkaari 5, Helsinki). Vastaväittäjänä toimii yliopistonlehtori Darren Juniper (Readingin yliopisto, UK) ja kustoksena professori Aila Vanhatalo (Helsingin yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijä työskentelee lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Väitöksen alana on kotieläintiede.

Artikkeli Väitös: Energia kasvattaa mutta myös rasvoittaa sonneja julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Tähtäimessä vieläkin parempi puutuote

Luonnonvarakeskus Luke -

Suurimuotoinen puurakentaminen vaatii uudenlaista osaamista. Miten pidämme huolen siitä, että puusta rakennetaan aina myös laadukkaasti?

Puuinfon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen 20.9.2018 järjestämässä Parempi Puutuote -seminaarissa pohditaan, missä ovat puurakentamisen laadun pullonkaulat ja kuinka rakentamisen laatuun voidaan vaikuttaa.

Seminaarissa kuullaan suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä suunnittelun merkityksestä rakennusalalla sekä rakennusalan koulutuksen tilanteesta ja näkymistä. Lisäksi esitellään keskieurooppalaisia toimintamalleja ja keskustellaan tämän pohjalta, millaiselle täydennyskoulutukselle kotimaan yrityksissä olisi eniten tarvetta. Seminaari järjestetään yhdessä Suomen näyttävimmistä moderneista puurakennuksista, Lahden Sibeliustalossa.

Tämä puukerrostalon yksiö on matkalla asennettavaksi. Mutta onko määränpäässä kaikki kunnossa? Kuva: Tarmo Räty, Luke.

Päivän päätteeksi tutustutaan Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) uuteen NiemiCampukseen.

– Seminaari on tarkoitettu niille puuelementtien ja -komponenttien sekä puurakennusten valmistajille, jotka haluavat palvella rakennusteollisuutta tehokkaasti ja parantaa omaa tuottavuuttaan, kertoo Luken erikoistutkija Tarmo Räty.

Kansainväliset asiantuntijat tuovat eväitä Keski-Euroopasta

Seminaarin kansainväliset asiantuntijat tulevat Sveitsistä ja Itävallasta, ja molemmat heistä korostavat uuden teknologian ja suunnittelun merkitystä puurakentamisessa.

– Perinteisen osaamisen yhdistäminen digitaalisiin työvälineisiin ja menetelmiin tarjoaa puutuoteollisuudelle hienon mahdollisuuden toteuttaa ainutlaatuisia projekteja luonnollisesta high-tech-raaka-aineesta, puusta, toteaa Martin Antemann, puuseppä ja diplomi-insinööri sveitsiläisestä Design-to-Production suunnittelutoimistosta.

Tilaisuuden toinen vieraileva asiantuntija on itävaltalainen rakentamisen 2D- ja 3D-esivalmistusjärjestelmiä kehittänyt Hans-Christian Obermayer puurakentamiseen erikoistuneesta yrityksestään Obermayer Holzkonstruktionen. Hän painottaa rakentamisen osaamista puurakenteiden suunnittelussa.

Seminaari on ilmainen, mutta osanottajamäärä rajattu, kielinä ovat englanti ja suomi. Euroopan maatalousrahasto on tukenut tilaisuuden järjestämistä.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen.

Artikkeli Tähtäimessä vieläkin parempi puutuote julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Pk-yritysten energiatalous kuntoon – ammattilaiset ja valtio avuksi

Motiva -

Huoleton energiankäyttö raastaa suotta pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten tulosta ja lisää ilmastokuormaa. Fiksummassa energiankäytössä auttaa uudenlainen energiakatselmus, johon pk-yritykset saavat valtion energiatukea. Helsinkiläinen metallialan yritys Kaso Oy teetti katselmuksen, jonka seurauksena yritys löysi tapoja vähentää vuosittaisia energiakuluja lähes 20 000 eurolla.

Suoran liimapuupalkin mitoitusohjelma

Puuinfo -

Suoran liimapuupalkin mitoitusohjelma14.9.2018 10:58

Rakennustuotteiden_laatu_säätiö-logo-RGB.png Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella.

Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama.

 

 

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata oikealta "OHJEET"-otsikon alta.

Puuinfo Oy, versio 1.0, 5.9.2018

Preview image: 

Liimapuupilarin mitoitusohjelma

Puuinfo -

Liimapuupilarin mitoitusohjelma14.9.2018 10:56

Rakennustuotteiden_laatu_säätiö-logo-RGB.png Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella.

Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama.

 

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata oikealta "OHJEET"-otsikon alta.

Puuinfo Oy, versio 1.0, 13.9.2018

Preview image: 

Liimapuumahapalkin mitoitusohjelma

Puuinfo -

Liimapuumahapalkin mitoitusohjelma14.9.2018 10:51

Rakennustuotteiden_laatu_säätiö-logo-RGB.png Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella.

Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama.

 

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata oikealta "OHJEET"-otsikon alta.

Puuinfo Oy, versio 1.0, 5.9.2018

Preview image: 

Liimapuuharjapalkin mitoitusohjelma

Puuinfo -

Liimapuuharjapalkin mitoitusohjelma14.9.2018 10:40

Rakennustuotteiden_laatu_säätiö-logo-RGB.png Mitoitusohjelma on tuotettu Rakennustuotteiden Laatu Säätiön rahoituksella.

Ohjelma on VTT:n Ari Kevarinmäen tarkistama.

 

Toivomme palautetta ohjelmista, jotta voimme jatkokehittää niitä. Palautesähköposti: info@puuinfo.fi

Excel-pohjaisen ohjelman voi ladata oikealta "OHJEET"-otsikon alta.

Puuinfo Oy, versio 1.0, 5.9.2018

Preview image: 

Sivut

Tilaa syöte Biolaakso syötteiden kerääjä - Biolaakson RSS-syötteet